Park Ji-Sung avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Park Ji-Sung

Park Ji-sung là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Hàn Quốc, từng chơi ở vị trí tiền vệ. Anh hiện là đại sứ cho câu lạc bộ Manchester United, nơi anh đã thi đấu từ năm 2005 đến năm 2012. Sinh ra tại Seoul, thủ đô Hàn Quốc, Park là một trong những cầu thủ châu Á thành công nhất trong lịch sử, với 19 danh hiệu trong sự nghiệp. Anh là cầu thủ châu Á đầu tiên vô địch UEFA Champions League, lọt vào trận chung kết UEFA Champions League, cũng như là cầu thủ châu Á đầu tiên vô địch FIFA Club World Cup. Park có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào ở khu vực giữa sân và nổi tiếng với thể chất đặc biệt, kỷ luật, tinh thần làm việc và những chuyển động không bóng. Mức độ chịu đựng của anh đã khiến anh có biệt danh là Park "Ba phổi". Park bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình ở quê hương Hàn Quốc và chơi cho đội Đại học Myongji trước khi chuyển đến Nhật Bản để chơi cho Kyoto Purple Sanga.

Tiền vệ từng chơi cho Manchester United từ 2005 đến 2012 trước khi chuyển đến Queens Park Rangers; trở thành một trong những cầu thủ bóng đá châu Á được trang trí đẹp nhất từ ​​trước đến nay; gia nhập đội tuyển quốc gia Hàn Quốc vào năm 2001 và được bầu làm đội trưởng của đội vào năm 2010.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Park Ji-Sung

Astrologia A carta de nascimento de Park Ji-Sung (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Park Ji-Sung. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Park Ji-Sung são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Park Ji-Sung.

Thông tin về Park Ji-Sung
Ngày sinh
*** ,1981
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Park Ji-Sung's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Park Ji-Sung?

+ What is Park Ji-Sung zodiac sign?

+ What is Park Ji-Sung moon sign?

+ What is Park Ji-Sung's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Park Ji-Sung

Com a análise do mapa astral de Park Ji-Sung (leitura do mapa natal de Park Ji-Sung), exploramos o layout do mapa astral de Park Ji-Sung, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Park Ji-Sung.

1. Astrology Planets in the Signs of Park Ji-Sung

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Park Ji-Sung

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Park Ji-Sung

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More