Sal Vulcano avatar

Biểu đồ chiêm tinh của Sal Vulcano

Salvatore Edward Anthony Vulcano là một diễn viên hài, diễn viên, nhà sản xuất ngẫu hứng người Mỹ và sống độc lập từ quận Staten Island của thành phố New York. Anh ấy là thành viên của The Tenderloins, một nhóm hài bao gồm Joe Gatto, James Murray và Brian Quinn. Cùng với các thành viên khác của The Tenderloins, anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Impractical Jokers, được công chiếu vào ngày 15 tháng 12 năm 2011 trên TruTV.

Thành viên của nhóm hài kịch được gọi là The Tenderloins là người sáng tạo, nhà sản xuất điều hành, nhà văn và ngôi sao của Impractical Jokers.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của Sal Vulcano

Astrologia A carta de nascimento de Sal Vulcano (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de Sal Vulcano. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de Sal Vulcano são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de Sal Vulcano.

Thông tin về Sal Vulcano
Ngày sinh
*** ,1976
Nơi sinh
Tuổi
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

Sal Vulcano's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of Sal Vulcano?

+ What is Sal Vulcano zodiac sign?

+ What is Sal Vulcano moon sign?

+ What is Sal Vulcano's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của Sal Vulcano

Com a análise do mapa astral de Sal Vulcano (leitura do mapa natal de Sal Vulcano), exploramos o layout do mapa astral de Sal Vulcano, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de Sal Vulcano.

1. Astrology Planets in the Signs of Sal Vulcano

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of Sal Vulcano

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of Sal Vulcano

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More