John McAfee avatar

Biểu đồ chiêm tinh của John McAfee

John David McAfee là một doanh nhân người Mỹ gốc Anh và lập trình viên máy tính. Ông thành lập công ty phần mềm McAfee Associates vào năm 1987 và điều hành nó cho đến năm 1994, khi ông từ chức công ty. McAfee Associates đã sớm thành công với tư cách là người tạo ra phần mềm chống vi-rút thương mại đầu tiên của McAfee và công ty hiện đang phát triển một dòng phần mềm bảo mật doanh nghiệp. Công ty đã được mua lại bởi Intel vào năm 2011, mặc dù nó vẫn mang thương hiệu McAfee. Tài sản của McAfee đạt đỉnh vào năm 2007 là 100 triệu USD, trước khi các khoản đầu tư của công ty này sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008. Kể từ khi rời McAfee Associates, ông đã thành lập các công ty Tribal Voice, QuorumEx và Future Tense Central, trong số những công ty khác, đồng thời giữ các vị trí điều hành tại Everykey, MGT Capital Investments và Luxcore, trong số những công ty khác. công ty khác. Sở thích cá nhân và kinh doanh của anh ấy bao gồm các ứng dụng điện thoại thông minh, tiền điện tử, yoga và thuốc kháng sinh thảo dược.

Lập trình viên máy tính, người đã thành lập McAfee, Inc., để giúp chủ sở hữu máy tính phát hiện và loại bỏ phần mềm gián điệp và vi rút khỏi máy tính của họ.

Read more...

A. Biểu đồ ngày sinh cung hoàng đạo và Bản đồ bầu trời của John McAfee

Astrologia A carta de nascimento de John McAfee (também conhecida como carta natal) é como um mapa que fornece um instantâneo de todas as coordenadas planetárias no momento exacto do nascimento de John McAfee. A carta de nascimento de cada indivíduo é completamente única. O local de nascimento, data e hora do nascimento de John McAfee são o que é necessário para calcular a carta de nascimento de John McAfee.

Thông tin về John McAfee
Ngày sinh
*** ,1945
Nơi sinh
Ngày mất
Cung hoàng đạo
Cài đặt biểu đồ
Loading Chart...

John McAfee's astrology birth chart FAQs

+ What is the sun sign of John McAfee?

+ What is John McAfee zodiac sign?

+ What is John McAfee moon sign?

+ What is John McAfee's rising sign?

Hành tinh

Pode-se pensar nos planetas como simbolizando partes centrais da personalidade humana, e os sinais como diferentes cores de consciência através das quais eles filtram.

Hành tinh Cung hoàng đạo Nhà Độ
Nhà

Cada casa está associada a um conjunto de traços, começando pelo self, e expandindo-se para fora na sociedade e para além dela.

Nhà Cung hoàng đạo Độ
Ascendant
House 2
House 3
Imum Coeli
House 5
House 6
Descendant
House 8
House 9
Midheaven
House 11
House 12
Khía cạnh

Os aspectos descrevem os ângulos geométricos entre os planetas. Cada forma que produzem tem um significado diferente.

Hành tinh 1 Khía cạnh Hành tinh 2 Độ Level
Loading...
Read More

B. Phân tích biểu đồ sinh chiêm tinh của John McAfee

Com a análise do mapa astral de John McAfee (leitura do mapa natal de John McAfee), exploramos o layout do mapa astral de John McAfee, colocações planetárias exclusivas e aspectos, e deixamos você saber os pontos fortes e os desafios do mapa astral de John McAfee.

1. Astrology Planets in the Signs of John McAfee

The planets represent energies and cosmic forces that can manifest in different ways. They are like the actors in a play. The signs describe the ways in which these planetary energies are used. They show the motivation and the roles the different actors play. As with everything in the material world, these energies can and usually do operate in two directions, the positive and negative.
*****
Loading...

2. Astrology House Positions of John McAfee

The planets represent energies and cosmic forces that can be utilized in various ways. They are like the actors in a play. Houses represent the different spheres of life where these energies can be and are brought to bear, for better or for worse. If the planets are the actors in a play, then the houses represent the various settings in which the actors play out their roles (signs).
*****
Loading...

3. Astrology Planetary Aspects of John McAfee

If the planets represent energies and cosmic forces that manifest in different ways, then the planetary aspects show how these energies and forces tend to act and react, one with another, if the will of the person is not brought into play to change them.
*****
Loading...
Read More